eco textil

Alapítvány jogi státusza

2012. december 8-án kelt egységes szöveg:

 

Az

Eco Textil Fogyatékos Gyerekeknek Tőlünk Nektek Alapítvány

Alapító Okirata

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

Az “Eco Textil Fogyatékos Gyerekeknek Tőlünk Nektek Alapítvány”, az alapító okirat további részében “Alapítvány” – alapítója Leszek Wojteczek, létrehozva a 2011. december 9-én kelt, Agnieszka Staszek-Zubrzycka közjegyző által, a Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13. szám alatti közjegyzői hivatalban készített közjegyzői okirattal, iktatószám: 4655/2011 – működésének alapja:

 1. jelen alapító okirat.
 2. az alapítványokról szóló, 1984. április 6-án kelt törvény (Dz.U. /Törvénytár/ 1991., 46. sz., 203. tétel a későbbi módosításokkal.)
 3. a közhasznú tevékenységről és az önkéntes szolgálatról szóló, 2003. április 24-én kelt törvény rendelkezései (Dz.U. /Törvénytár/ 96. sz., 83. tétel a későbbi módosításokkal.)

.

 

2. §

 

 1. Az Alapítvány jogi személy.
 2. Az Alapítvány attól a pillanattól kezdve, ahogyan az Országos Bírósági Nyilvántartásba bejegyzésre került az az információ, melyet a 2003. április 24-én kelt, a közhasznú tevékenységről és az önkéntes szolgálatról szóló törvény 22. cikkelye említ, közhasznú szervezet

 

3. §

 

Az Alapítvány székhelye Skarżysko – Kamienna.

 

4. §

 

 1. Az Alapítvány működési területe a Lengyel Köztársaság, mindamellett céljai megfelelő megvalósításához elengedhetetlen körben tevékenységet folytathat a Lengyel Köztársaság határain túl is, és együttműködhet külföldi intézményekkel.
 2. Az Alapítvány létrehozhat központokat, irodákat, fiókokat és képviseleteket az országban és külföldön egyaránt.
 3. Az Alapítvány használhatja az őt megkülönböztető grafikus jelet és saját nevének idegen nyelvű megfelelőit.
 4. Az Alapítvány, az Alapítványt azonosító adatokat tartalmazó bélyegzőt használ.
 5. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.
 6. Az Alapítvány feletti felügyeletet a Lengyel Köztársaság Egészség- és Szociálisügyi Minisztere gyakorolja.

7. Az Alapítvány használhatja az alábbi rövidített elnevezést: “Eco Textil Alapítvány”

 

 

 

5. §

 

Az Alapítvány kitüntetéseket és érdemrendeket alapíthat, és ezeket más díjakkal és kitüntetésekkel az Alapítvány szolgálatában végzett tevékenységért fizikai és jogi személyeknek adományozhatja.

 

 

Az Alapítvány céljai és működési szabályai

 

6. §

 

Az Alapítvány céljai:

 1. fogyatékos gyerekek és fiatalok, azok családjai, gondozói és a velük foglalkozó szakemberek sokoldalú segítése;
 2. különböző egészségügyi, oktatási és rehabilitációs formák szervezése és tartása, valamint fogyatékos gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás, azokról való gondoskodás;
 3. a fogyatékossággal kapcsolatos problémák népszerűsítése;
 4. integrációs tevékenység folytatása;
 5. különböző társadalompatológiával veszélyeztetett családok segítése, és ezen veszélyek megelőzése;
 6. részt venni a társadalmi életben, ezen belül a társadalmi problémákkal és veszélyekkel szembeni érzékenység formálásában, különös tekintettel az alkoholizmusra, a dohányzásra, kábítószerekre és felebarátjaink problémái iránti fogékonyságra;
 7. a gazdasági életbe való beilleszkedés segítése, a vállalkozói kedv növelése, a becsületes, felelősségteljes munkára való nevelés,
 8. szegénységgel sújtott és beteges családokban élő fiatalok segítése;
 9. olyan szervezetek segítése, amelyek célszerinti tevékenysége a tudományos, tudományos-műszaki, közművelődési, kulturális tevékenység, a testnevelés és sport, környezetvédelem, jótékonyság, egészségmegőrzés és szociális segély, a rokkantak szakmai és társadalmi rehabilitációja;
 10. innovatív megoldások kezdeményezése és támogatása a társadalmi élet legkülönbözőbb területein, különösen az emberi és polgári jogok és szabadság védelme, a család védelme területén és a társadalmi megelőzés vonatkozásban;
 11. a polgári társadalom fejlődésében aktív együttműködést mutató magatartás fejlesztése és erősítése;
 12. az egészségügyi intézmények segítése
 13. karitatív és jótékonysági tevékenység folytatása;
 14. katasztrófák, elemi csapások, fegyveres konfliktusok és háborúk gyermekáldozatainak megsegítése itthon és külföldön;
 15. közúti balesetek áldozatainak megsegítése;
 16. egészség megóvását és népszerűsítését szolgáló tevékenység folytatása;
 17. fogyatékos gyermekek tanulását, oktatását, művelődését és nevelését célzó tevékenység folytatása;
 18. fogyatékos gyermekek honismeretét és pihenését segítő tevékenység folytatása;
 19. fogyatékos gyermekek művészeti tevékenységének támogatása;
 20. a nemzeti hagyományok megőrzését, a lengyelség ápolását, valamint a nemzeti, állampolgári és kulturális öntudat fejlődését segítő tevékenység folytatása a fogyatékos gyerekek körében.

 

 

 

 

7. §

 

Az Alapítvány az alábbiak szerint valósítja meg céljait :

 1. gyógyszereket, rokkant kocsikat valamint rehabilitációs eszközöket vásárol beteg és fogyatékos gyerekek részére;
 2. közvetítői szerepet vállal beteg és fogyatékos gyerekek térítésmentesen történő gyógyszerekhez, rokkant kocsihoz valamint rehabilitációs eszközökhöz juttatásában;
 3. orvosi műszereket vásárol gyermekgyógyászati intézmények részére;
 4. szegény családból származó fogyatékos gyerekek részére iskolai segédeszközöket vásárol;
 5. iskolai segédeszközöket vásárol és nyári kirándulásokat szervez elemi csapás sújtotta területeken élő gyereke számára, elemi csapás fellépése esetén;
 6. gyógyszereket, rokkant kocsikat valamint rehabilitációs berendezéseket vásárol olyan gyerekek részére, aki fegyveres konfliktusok, háborúk áldozataivá váltak itthon és külföldön;
 7. megszervezi más személyek és alanyok, szervek, állami és önkormányzati intézmények támogatását az Alapítvány tevékenységének javára;
 8. nemzetközi kapcsolatokat alakít ki, és együttműködik külföldi szervezetekkel;
 9. pénzeszközöket halmoz fel az Alapítvány célszerinti tevékenységének megvalósítása érdekében;
 10. együttműködik más alanyokkal saját alapító okiratában foglalt céljai megvalósítása érdekében;
 11. együttműködik hasonló célokat megfogalmazó intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel;
 12. közúti balesetek áldozatain segít;
 13. a közúti közlekedés biztonsága érdekében figyelemfelkeltő akciókat tart;
 14. népszerűsíti a tanulást, oktatást, művelődést és nevelést a fogyatékos gyerekek körében;
 15. népszerűsíti a nemzeti hagyományok megőrzését, a lengyelség ápolását valamint a nemzeti, állampolgári és kulturális öntudat fejlődését a fogyatékos gyerekek körében;
 16. népszerűsíti a fogyatékos gyermekek művészeti tevékenységét;
 17. a gyerekek, ezen belül a fogyatékos gyerekek művészeti tevékenységének fejlődéséhez szükséges eszközöket vásárol;
 18. közművelődési és kiadói tevékenységet folytat;
 19. találkozókat, üléseket, kongresszusokat, szimpóziumokat, konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat, beszélgetéseket, vitákat, tanfolyamokat és képzéseket szervez/tart;
 20. összejöveteleket, táborokat, sport játékokat és versenyeket szervez/tart;
 21. igénybe veszi a médiákat, az internetet, országjárást és külföldi kirándulásokat, műemlék és múzeum stb. látogatásokat szervez;
 22. gazdasági tevékenységet, különösen kiadói és folyóirat valamint katolikus kiadvány terjesztői tevékenységet folytat, melynek bevételeit a célszerinti tevékenységre fordítja;
 23. az Alapítvány célszerinti tevékenysége terén együttműködik önkormányzati és kormányhivatalokkal, továbbá társadalmi szervezetekkel;
 24. az Alapítvány célszerinti tevékenysége terén együttműködik hazai és külföldi szervezetekkel;
 25. az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében tagként részt vesz az Alapítvány céljaihoz hasonló vagy azonos célokat megvalósító alapítványokat összefogó szövetségek munkájában;

 

8. §

 

Az Alapítvány saját céljai elérése érdekében támogathatja más személyek és intézmények ezen célokkal egybehangzó tevékenységét.

 

 

 

Az Alapítvány vagyona és bevételei

 

9. §

 

Az Alapítvány által kiválasztott célok megvalósítására az Alapító 50 000 PLN (azaz ötvenezer zloty) pénzösszeget ajánl fel, amely egyben az Alapítvány alapításkori vagyona.

 

 

10. §

 

Az Alapítvány elsődleges bevételi forrásai:

 1. adományok, örökségek, hagyatékok;
 2. dotációk, szubvenciók valamint hozzájárulások;
 3. az Alapítvány által, a hatályos jogszabályok szerint szervezett gyűjtések, nyilvános rendezvények, szerencsejátékok és más egyéb társadalmi akciók bevételei;
 4. az Alapítvány vagyona
 5. gazdasági tevékenység végzéséből származó bevételek;
 6. a felhalmozott tőke banki kamatai;
 7. pénzügyi műveletekből származó bevételek;
 8. részvényekből és üzletrészekből származó osztalékok és nyereségek;
 9. törvény által megengedett más források.

 

11. §

 

 1. Ha az Alapítványt örökösnek nevezik meg, az Alapítvány Kuratóriuma nyilatkozik az örökség leltárkedvezménnyel történő elfogadásáról, ha azt az Alapítvány számára kedvezőnek ítéli meg.
 2. A dotációkból, adományokból, örökségekből és hagyatékokból származó bevételek felhasználhatók az Alapítvány bármely céljának megvalósítására, ha az adományozó másként nem rendelkezik.
 3. Ha az Alapítványt örökösnek nevezik meg, az Igazgatóság nyilatkozik az örökség leltárkedvezménnyel történő elfogadásáról, de csak akkor, ha a nyilatkozattétel pillanatában teljesen egyértelmű, hogy az örökség aktív vagyona jelentősen meghaladja az örökség tartozásait.

 

12. §

 

 1. Az Alapítvány céljai elérése érdekében az érvényes jogszabályokkal összhangban végezhet gazdasági tevékenységet önállóan, vagy más hazai és külföldi alanyokkal együttműködve.
 2. A gazdasági tevékenységet végezhetik elkülönített egységek.
 3. Az Alapítvány gazdasági tevékenysége szigorúan igazodik annak céljaihoz.
 4. Az Alapítvány gazdasági tevékenységéből származó bevételek csak az alapító okiratban rögzített közhasznú célokra fordíthatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége

 

13. §

 

 1. Az Alapítvány a közhasznú tevékenységről és önkéntes szolgálatról szóló törvényben meghatározott közfeladatok közé tartozó, társadalmilag hasznos, közhasznú tevékenységet folytat a társadalom egésze javára. Ez a tevékenység az Alapítvány egyetlen célszerinti tevékenysége.
 2. Az Alapítvány célszerinti tevékenységét a közhasznú tevékenységről és önkéntes szolgálatról szóló törvény értelmében térítésmentesen végzi.

 

 

 

14. §

 

 1. Az Alapítvány nem nyújthat kölcsönt, és az Alapítvány a vagyonát nem használhatja vagyoni biztosítékként az Alapítvány szerveit alkotó tagok vagy az Alapítvány alkalmazottai vonatkozásában, sem az alkalmazottak házastársai vagy rokonai vagy egyenes ágú sógorsága, rokonai vagy oldalági másodfokú sógorsága vonatkozásában, vagy azon személyek vonatkozásában, akik örökbefogadás, gondozás vagy gyámság jogcímen kötődnek az alkalmazottakhoz – a továbbiakban “közeli hozzátartozók”.
 2. Az Alapítvány nem ruházhatja át vagyonát az Alapítvány szerveit alkotó tagokra vagy az alkalmazottakra, illetve azok közeli hozzátartozóira más feltételekkel, mint teszi azt harmadik személy esetén, különösen ha az átruházás térítésmentesen, előnyös feltételekkel történik.
 3. Az Alapítvány nem használhatja fel vagyonát az Alapítvány szerveit alkotó tagok vagy az alkalmazottak, illetve azok közeli hozzátartozói javára más feltételekkel, mint teszi azt harmadik személy esetén, hacsak ez a felhasználás nem következik közvetlenül az Alapítvány alapító okiratában rögzített célokból.
 4. Az Alapítvány nem vásárolhat árut vagy szolgáltatást olyan alanyoktól, amelyben az Alapítvány szerveit alkotó tagok, az Alapítvány alkalmazottai, vagy azok közeli hozzátartozó részt vesznek.

 

 

 

 

Az Alapítvány szervei

Az Alapítvány irányító szervei

 

15. §

 1. Az Alapítvány irányító szervei:

a)Az Alapítvány Kuratóriuma

b)Az Alapítvány Igazgatósága

 1. A Kuratórium tagjai a szerv munkájában való részvételért nem kapnak javadalmazást, kizárólag a szerv munkájában való részvétellel kapcsolatos, dokumentált költségeik – beleértve az útiköltséget – kerülnek megtérítésre.

 

 

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma

 

16. §

 

 1. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány döntéshozó, véleményező és ellenőrző szerve.
 2. A Kuratórium 2-10 főből áll, beleértve a Kuratórium elnökét is.
 3. (törölve)
 4. A Kuratórium létrehozásakor az Alapító nevezi ki a tagokat.
 5. A következő tagokat, akik a távozók helyére lépnek, vagy bővítik a Kuratórium létszámát, a Kuratórium saját hatáskörében nevezi ki.
 6. Különösen indokolt esetekben a Kuratórium tagjának visszahívására és ezzel kuratóriumi tagságtól történő megfosztására, a Kuratórium többi tagjának egyhangú szavazatával hozott határozat alapján kerülhet sor.
 7. A kuratóriumi tagság írásban benyújtott lemondás és halál esetén szűnik meg.
 8. A kuratóriumi tagság és az Alapítvány Igazgatóságában betöltött funkció összeférhetetlen.
 9. Abban az esetben ha a Kuratórium tagját kinevezik az Alapítvány igazgatósági tagjává, akkor ezen személy kuratóriumi tagsága felfüggesztésre kerül, értelemszerűen ezen funkció betöltésének idejére.

 

17. §

 

 1. A Kuratórium saját tagjai közül választja meg a Kuratórium elnökét.
 2. A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, képviseli az Alapítványt kifelé, és ő hívja össze és elnököl a Kuratórium ülésein.

 

18. §

 

 1. A kuratórium legalább évente egyszer ülésezik.
 2. A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze saját hatáskörben, vagy az Igazgatóság vagy az Alapító írásos kérésére.
 3. A Kuratórium a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Kuratórium Elnökének szavazata a döntő.

 

19. §

 

A Kuratórium fő feladatai:

 1. a Kuratórium létszámának meghatározása;
 2. az Igazgatóság tagjainak kinevezése és visszahívása, beleértve az Igazgatóság elnökét is, az igazgatósági tagok számának és javadalmazásának meghatározása;
 3. az Igazgatóság munkájának értékelése, az éves beszámolók és mérlegek elfogadása, és az igazgatósági tagok munkájának jóváhagyása;
 4. az Igazgatóság folyamatos munkájának ellenőrzése;
 5. az Alapítvány fő tevékenységi irányának kijelölése;
 6. az Alapítvány működése feletti felügyelet;
 7. az Alapítvány tevékenységével kapcsolatban indítványok tétele;
 8. az Alapítvány hosszútávú és éves működési programjának véleményezése;
 9. az Igazgatóság által előterjesztett ügyek véleményezése;
 10. az Alapítvány Igazgatóságának kezdeményezésére dönteni más Alapítvánnyal történő egyesülésről, az Alapítvány felszámolásáról valamint az Alapítvány alapító okiratának módosításáról.

 

 

Az Alapítvány Igazgatósága

 

20. §

 

 1. Az Alapítvány Igazgatósága maximum nyolc tagból áll, beleértve az Igazgatóság elnökét is, akiket a Kuratórium nevez ki 3 éves időszakra.
 2. Igazgatósági tag lehet valaki egynél több időszakon keresztül is.
 3. A Kuratórium nevezi ki az Igazgatóság elnökét;

 

21. §

 

A Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke hívja össze saját hatáskörben, az igazgatósági vagy kuratóriumi tagok bármelyikének írásos kérésére, legalább egyszer évente.

 

22. §

 

Az Alapítvány Igazgatósága

 1. kifelé képviseli az Alapítványt,
 2. irányítja az Alapítvány tevékenységét és igazgatja annak vagyonát,
 3. fogadja az adományokat, szubvenciókat, dotációkat, örökségeket és hagyatékokat,
 4. kidolgozza és megvalósítja az Alapítvány éves és hosszútávú programjait,
 5. megállapítja a foglalkoztatás mértékét, a javadalmazás szabályait és az Alapítványi Iroda alkalmazottainak bérkeretét,
 6. meghatározza az Alapítvány szervezeti felépítését,
 7. megállapítja a foglalkoztatás mértékét, az Alapítvány alkalmazottainak és az Alapítvánnyal polgári szerződés alapján együttműködő személyek javadalmazásának és egyéb jutalmazásának szabályait és mértékét,
 8. elfogadja az Alapítvány szabályzatát és belső iratait,
 9. megvalósítja az Alapítvány Kuratóriumának határozatait,
 10. állandó és azonnali véleményező és tanácsadó testületet hoz létre az egyes programok megvalósítása kapcsán.
 11. dönt az alapító okiratban nem a Kuratórium hatáskörébe utalt ügyekben.

 

23. §

 

Az Alapítvány Igazgatósága határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

 

 

24. §

 

Szándéknyilatkozatot az Alapítvány nevében az Igazgatóság elnöke tesz.

 

 

 

 

 

 

 

Az Alapítvány pénzgazdálkodása

 

25. §

 

Az Alapítvány pénzgazdálkodását és könyvelését a hatályos jogszabályok szerint végzi.

 

 

Az alapító okirat módosítása

 

26. §

 

 1. Az alapító okirat módosítása nem érintheti az Alapítvány céljainak lényegét.
 2. Az Alapítvány alapító okirata bármely rendelkezésének és az Alapítvány céljának módosítása ügyében a Kuratórium dönt 2/3-os szótöbbséggel, a Kuratórium teljes tagságának minimum 2/3-os részvételével. A döntés az Alapító írásos belegyezése nélkül érvénytelen.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

27. §

 

 1. Saját céljainak hatékony megvalósítása érdekében az Alapítvány egyesülhet más alapítvánnyal.
 2. Nem jöhet létre az egyesülés, ha annak következtében az Alapítvány célja lényegi változást szenvedne.
 3. Az egyesülés ügyében a Kuratórium hozza meg a döntést.

 

28. §

 

 1. Az Alapítvány felszámolásra kerül, ha elérte azokat a célokat, amelyek megvalósítására létrejött, vagy ha kimerülnek a pénzeszközei és elfogy a vagyona.
 2. Az Alapítvány felszámolása ügyében az Igazgatóság dönt 2/3-os szótöbbséggel, az Igazgatóság teljes tagságának minimum 2/3-os részvételével. A határozat csak az Alapítvány Kuratóriumának írásos beleegyezésével érvényes, melyről a Kuratórium 2/3-os szótöbbséggel, a Kuratórium teljes tagságának minimum 2/3-os részvételével döntött.
 3. Az Alapítvány felszámolását az Alapítvány Kuratóriuma által kijelölt felszámoló folytatja le
 4. Az Alapítvány felszámolása után megmaradt vagyon rendeltetéséről az Igazgatóság dönt.

 

29. §

 

Az alapító okirat az Alapítványnak az Országos Bírósági Nyilvántartásba történő bejegyzése napján lép életbe.

 

Az alapító okirat 2011. december 10-én került elfogadásra.

 

Aláírták: