eco textil

Stanovy nadace

Text včetně změn v znění ze dne 8. prosince 2012:

Stanovy nadace

Eco Textil pro postižené děti od Vás pro Vás

Všeobecná ustanovení

§1.

„Nadace ECo Textil postiženým dětem od Vás pro Vás“, dále v těchto stanovách jen „Nadace“, založena Leszkem Wojteczkem na základě notářského zápisu ze dne 9. prosince 2011, který vyhotovila notářka Agnieszka Staszek-Zubrzycka v notářské kanceláři ve městě Skarżysko-Kamienna na ul. Krasińskiego č. 13 – Repertorium A č. 4655/2011, působí na základě:

 1. těchto Stanov
 2. ustanovení zákona ze dne 6. dubna 1984 o nadacích (tj, Sb. zák. z 1991 č. 46, pol. 203 včetně pozd. změn)
 3. ustanovení zákona ze dne 24 dubna 2003 o veřejně prospěšné a volontérské činnosti (Sb. zák. č. 96, pol. 873 včetně pozd. změn).

§2.

 1. Nadace má právní subjektivitu.
 2. Nadace je od chvíle zapsání v Zemském soudním rejstříku informace, jak je uvedeno v čl. 22 zákona ze dne 24 dubna 2003 o veřejně prospěšné a volontérské činnosti je veřejně prospěšnou společností.

§3.

Sídlem Nadace je Skarúysko-Kamienna.

§4.

 1. Místem působnosti nadace je území Polské republiky, při čemž v rozsahu nezbytném pro řádné uskutečňování cílů může vést svou činnost také za hranicemi Polské republiky a spolupracovat se zahraničními institucemi.
 2. Nadace je oprávněná k zakládání center, kanceláří, poboček a zastoupení v Polsku i v zahraničí.
 3. Nadace může používat svůj vlastní grafický znak (logo) a svůj název v odpovídající verzi v cizích jazycích.
 4. Nadace používá razítka s identifikačními údaji Nadace
 5. Doba trvání nadace není určená.
 6. Dozor nad Nadaci vykonává Ministr zdravotnictví a sociální péče Polské republiky.
 7. Nadace je oprávněná používat zkrácený název: „Nadace Eco Textil“.

§5.

Nadace může ustanovit odznaky a čestné medaile a udělovat je spolu s jinými oceněními a oceněními fyzickým a právním osobám, které se zasloužily o činnost Nadace.

Cíle a pravidla činnosti Nadace

§6.

Cíle Nadace jsou:

 1. všestranná pomoc postiženým dětem a mládeži a jejich rodinám, pečujícím osobám a odborníkům;
 2. pořádání a vedení různých form léčby, vzdělávání a rehabilitace a péče o postižené děti a mládež;
 3. popularizace témat spojených s postižením;
 4. realizace integračních aktivit;
 5. pomoc pro rodiny ohrožené různými sociálními patologiemi a prevence těchto ohrožení;
 6. angažování v rámci života společnosti, včetně rozvíjení citlivosti na společenské problémy a ohrožení, především alkoholismus, nikotinismus, narkomanii, rozvíjení v společnosti citlivosti na potřeby jiných;
 7. uvádění do hospodářských aktivit, rozvíjení podnikavosti, vychovávání k poctivé práci a rozvíjení zodpovědnosti za její svědomité provádění;
 8. práce pro mládež ohroženou nouzi a z patologických rodin;
 9. podpora organizaci, jejichž statutární cíle jsou: vědecká, vědecko-technická, osvětová, kulturní, tělovýchovná a sportovní, environmentální a charitní činnost, ochrana zdraví a sociální pomoc a pracovní a společenská rehabilitace invalidů;
 10. iniciace a podpora nových řešení v různých oblastech života společnosti, především v oblasti ochrany lidských a občanských práv a svobod, ochrany rodinného života a prevence nežádoucím společenským jevům;
 11. rozvíjení a posilování stanovisek zaměřených na aktivní spolupráci při rozvoji občanské společnosti;
 12. pomáhání zdravotnickým zařízením;
 13. charitativní a dobročinná činnost;
 14. pomáhání dětem – obětem katastrof, živelných pohrom, ozbrojených konfliktů a válek v tuzemsku a v zahraničí;
 15. pomáhání obětem silničních nehod;
 16. podpora ochrany a propagace zdraví;
 17. podpora vědy, vzdělávání, osvěty a výchovy postižených dětí;
 18. podpora poznávacích a rekreačních aktivit postižených děti;
 19. podpora umělecké tvorby postižených dětí
 20. podpora udržování národních tradic, vlastenectví a rozvoj národního, občanského a kulturního povědomí u postižených děti.

§7.

Nadace uskutečňuje svoje cíle prostřednictvím:

 1. nákupu léků, invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek pro nemocné a postižené děti;
 2. zprostředkování poskytování zdarma léků, invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek pro nemocné a postižené děti;
 3. nákup zdravotnických pomůcek pro zdravotní ústavy zaměřené na léčbu dětí;
 4. nákup školní výbavy a pomůcek pro postižené děti z chudobných rodin;
 5. nákup školního vybavení a pomůcek a pořádání letních pobytů pro děti z území zasažených živelnými pohromami – v případě výskytu takových pohrom;
 6. nákup léku, invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek pro děti, které se staly obětmi ozbrojených konfliktů a válek doma i v zahraničí;
 7. organizování podpory jiných osob a subjektů a také státních a samosprávných orgánů a institucí pro činnost Nadace;
 8. rozvíjení mezinárodních styků a spolupráce se zahraničními organizacemi;
 9. shromažďování finančních prostředků na realizaci statutárních cílů Nadace;
 10. spolupráce s jinými subjekty při realizaci vlastních statutárních cílů;
 11. spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky, které mají obdobné cíle působnosti;
 12. poskytování podpory obětem silničních nehod;
 13. vedení informačních akcí za účelem zvyšovaní bezpečnosti na silnicích;
 14. propagace vědy, vzdělávání, osvěty a výchovy mezi postiženými dětmi;
 15. propagace udržování národních tradic, rozvíjení vlastenectví a národního, občanského a kulturního povědomí mezi postiženými dětmi;
 16. propagace umělecké tvorby postižených děti;
 17. nákupu pomůcek nezbytných pro rozvoj umělecké tvorby děti, včetně postižených děti;
 18. vzdělávací a vydavatelské činnosti;
 19. setkání, schůzí, sjezdů, sympózii, konferencí, přednášek, besed, diskuzí, kurzů a školení;
 20. sletů, táborů, dětské rekreace, sportovních turnajů, utkání a závodů;
 21. sdělovacích prostředků, Internetu, prohlídek památek, krajiny a zajímavosti doma i v zahraničí apod.
 22. hospodářské činnosti, především vydavatelské, a distribuce katolického tisku a publikací s určením získaných prostředků na statutární cíle;
 23. spolupráce se samosprávou, vládními a nevládními organizacemi v rozsahu určeném v cílech Nadace;
 24. spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi v rozsahu určeném v cílech Nadace;
 25. Nadace realizuje statutární cíle také, prostřednictvím členství v organizacích sdružujících nadace, které mají obdobné nebo souběžné statutární cíle.

§8.

Pro dosažení svých cílů může Nadace podporovat působnost jiných osob a institucí souběžnou s jejími cíli.

Majetek a příjmy Nadace

§9.

Na realizaci cílů zvolených Nadací určuje její zakladatel finanční částku 50 000 zl (slovy padesát tisíc zlotých), která bude základním fondem Nadace.

§10.

Příjmy Nadace mohou být především z:

 1. darů, dědictví, zápisů;
 2. dotací, příspěvků a grantů;
 3. sbírek, veřejných akcií, tombol a dalších obdobných společenských akcí pořádanách Nadací v souladu s platnou legislativou;
 4. majetku Nadace;
 5. provozování hospodářské činnosti;
 6. kladných bankovních úroku ze shromážděného kapitálu;
 7. finančních operací;
 8. dividend a zisku z vlastnictví akcií a podílů;
 9. jiných povolených platnými předpisy zdrojů.

§11.

Pokud by byla Nadace určená dědicem, Vedení nadace předkládá prohlášení o přijetí dědictví se vším všudy, pokud toto bude považovat za výhodné pro Nadaci.

 1. Příjmy, které jsou z dotací, darů, dědictví a zápisů lze použit k realizaci všech cílů nadace, pokud poskytovatelé neurčili jinak.
 2. V případě, že je nadace určená dědicem, předkládá prohlášení Vedení nadace o přijetí dědictví se vším všudy, pouze tehdy, když je ve chvíli předkládání takového prohlášení zřejmé, že aktiva významně převyšují dluhy spojené s dědictvím.

§12.

 1. Pro dosažení svých cílů může Nadace provozovat hospodářskou činnost samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty doma i v zahraničí v souladu s platnými předpisy.
 2. Hospodářská činnost může být provozována vydělenými závody.
 3. Hospodářská činnost Nadace je těsně spojena s cíli jejího založení.
 4. Příjmy získané z hospodářské činnosti Nadace lze určit výhradně na její statutární cíle v oblasti realizace veřejně-prospěšné činnosti.

Veřejně prospěšná činnost Nadace

§13.

 1. Nadace provozuje společensky užitečnou činnost v oblasti veřejných úkolů určených v zákoně o veřejně prospěšné činnosti a o volontérství pro celek společnosti jako veřejně prospěšnou činnost. Tato činnost je výhradní statutární činnosti Nadace.
 2. Statutární činnost Nadace je vedená jako činnost neplacená ve smyslu ustanovení zákona o veřejně prospěšné činnosti a o volontérství.

§14.

 1. Nadace nemůže poskytovat půjčky ani použit k zajištění závazků majetek nadace ve vztahu k členům orgánů Nadace nebo zaměstnancům Nadace a osobám, které jsou se zaměstnanci v manželské nebo příbuzenském svazku, do druhého stupně příbuzenství, nebo jsou s nimi propojení na základě přisvojení anebo pěstounské a jiné péče a opatrovnictví, dále jen osoby blízké.
 2. Nadace nemůže předávat svůj majetek členům orgánů Nadace nebo zaměstnancům a osobám jim blízkým podle jiných pravidel než je toto činěno ve vztahu ke třetím osobám, především pokud toto předávání je bezplatné nebo za preferenčních podmínek.
 3. Nadace nemůže využívat svůj majetek pro členy orgánů Nadace nebo zaměstnance a osoby jim blízké podle jiných pravidel než je toto činěno ve vztahu ke třetím osobám, ledaže toto využití vyplývá bezprostředně ze statutárních cílů Nadace.
 4. Nadace nemůže uskutečňovat nákup zboží nebo služeb za zvláštních podmínek od subjektů, v nichž se zúčastňují členové orgánů Nadace nebo zaměstnanci nadace a osoby jím blízké.

Orgány Nadace

Vedení Nadace

§15.

 1. Vedení Nadace to je:

a) Rada nadace;

b) Výbor nadace

 1. Členové Rady nadace nedostávají odměny z titulu své účasti v činnosti tohoto orgánu s výjimkou uhrazení doložených nákladů spojených s účasti v činnosti tohoto orgánu, včetně cestovného.

Rada nadace

§16.

 1. Rada nadace je ustanovující, posuzující a kontrolní orgán Nadace.
 2. Rada nadace se skládá ze 2 až 10 členů, včetně předsedy Rady.
 3. (vyškrtnutý)
 4. Členy první Rady stanoví zakladatel Nadace.
 5. Další členy Rady na místa osob, které přestaly vykonávat tuto funkci nebo při rozšíření Rady stanoví svým usnesením Rada.
 6. Ve zvlášť opodstatněných případech může být člen Rady zbaven členství v Radě na základě jednohlasně přijatého usnesení ostatních členů Rady nadace.
 7. Členství v Radě nadace končí v případě předložení písemné rezignace a v případě smrti člena rady.
 8. Nelze spojovat členství v Radě nadace s plněním funkcí ve Výboru nadace.
 9. V případě jmenování člena Rady nadace s jeho souhlasem do Výboru nadace, členství v Radě této osoby je pozastaveno příslušně na dobu plnění funkce.

§17.

 1. Rada volí ze svých členů předsedu Rady.
 2. Předseda Rady řídí její práci, zastupuje Radu navenek, svolává schůze Rady a předsedá jim.

§18.

 1. Rada se schází minimálně jednou za rok.
 2. Radu svolává její předseda z vlastní iniciativy nebo na písemný návrh Výboru nebo zakladatele Nadace.
 3. Rada přijímá svá rozhodnutí v usneseních, obyčejnou většinou hlasů, v případě rovného počtu hlasu rozhoduje hlas předsedy.

§19.

K úkolům Rady patří především:

 1. určování počtu členů Rady nadace;
 2. jmenování a odvolávání členů Výboru nadace, včetně předsedy Výboru nadace, určování počtu členů Výboru nadace a určování pravidel jejich odměňování;
 3. hodnocení práce Výboru, schvalování ročních zpráv nebo účetní rozvahy a udělování členům Výboru absolutoria;
 4. kontrolování průběžné činnosti Výboru Nadace;
 5. určování hlavních směrů činnosti Nadace;
 6. dozor nad činnosti Nadace;
 7. vystupování s návrhy týkajícími se činnosti Nadace;
 8. posuzování víceletých a ročních programů činnosti Nadace;
 9. posuzování věcí, které ji předloží Výbor;
 10. přijímání na návrh Výboru nadace usnesení ve věci spojení s jinou nadací a změn ve Stanovách nadace.

Výbor nadace

§20.

 1. Výbor nadace se skládá z maximálně osmi Členů, včetně předsedy Výboru, jmenovaných Radou nadace na tříleté období.
 2. Funkci člena Výboru lze plnit po více než jedno období.
 3. Rada nadace jmenuje předsedu Výboru.

§21.

Schůzi Výboru svolává Předseda Výboru z vlastní inciativy, na základě písemné žádosti každého ze členů Výboru nebo každého ze členů Rady, minimálně však jednou za rok.

§22.

Výbor nadace:

 1. zastupuje Nadaci navenek,
 2. řídí činnost Nadace a spravuje její majetek,
 3. přijímá dary, příspěvky, dotace, dědictví a zápisy,
 4. zpracovává a uskutečňuje roční a víceleté programy činnosti Nadace,
 5. určuje výši stavu zaměstnanců, pravidla odměňování a prostředky na odměny pro zaměstnance Kanceláře nadace,
 6. určuje organizační strukturu Nadace,
 7. určuje výši stavu zaměstnanců, pravidla odměňování a výši odměn a dalších benefitů pro zaměstnance Nadace a pro osoby spolupracující s nadací na základě občanskoprávních smluv,
 8. schvaluje řády a vnitřní dokumenty Nadace,
 9. uskutečňuje usnesení Rady Nadace,
 10. povolává poradní grémia trvalá nebo jednorázová v souvislosti s realizací jednotlivých programů,
 11. přijímá rozhodnutí v dalších záležitostech, které nejsou ve stanovách vyhrazený pro Radu nadace.

§23.

Výbor nadace přijímá usnesení obyčejnou většinou hlasů. Při rovnováze hlasů je rozhodující hlas předsedy Výboru nadace.

§24.

Prohlášení vůle jménem Nadace předkládá předseda Výboru nadace.

Finanční hospodaření nadace

§25.

Nadace vede finanční hospodaření a účetní evidenci v souladu s platnými pčedpisy.

Změna stanov

§26.

 1. Změna stanov se namůže týkat zásadní změny cíle Nadace.
 2. Rozhodnutí o změně veškerých ustanovení stanov Nadace a změně cíle Nadace přijíma Rada nadace svým usnesením minimálně 2/3 hlasů za přítomnosti minimálně 2/3 celkového poštu členů Rady. Pro platnost tohoto rozhodnutí je potřebný písemný souhlas Zakladatele.

Závěrečná ustanovení

§27.

 1. Pro účinnou realizaci svých cílů se může Nadace spojit s jinou nadací.
 2. Ke spojení nemůže dojít, pokud se by v jeho důsledku mohl zásadně změnit cíl Nadace.
 3. Rozhodnutí o spojení přijímá Rada nadace.

§28.

 1. bude zlikvidována v případě dosažení cílů, pro které byla založena, nebo v případě vyčerpání finančních prostředků a majetku.
 2. Rozhodnutí o předmětu likvidace nadace přijímá Výbor usnesením přijatým většinou 2/3 hasů při přítomnosti minimálně 2/3 z celkového počtu členů Rady nadace.
 3. Likvidaci Nadace provádí likvidační správce určený Radou nadace.
 4. Podrobné určení složek majetku zbývajícího po likvidaci Nadace určuje Výbor.

§29.

Stanovy začínají platit ode dne registrace Nadace v Zemské soudním rejstříku.

Stanovy byly přijaty dne 10. prosince 2011.