eco textil

Ciele Nadácie

Hlavné štatutárne ciele Nadácie sú:

 • Všestranná pomoc postihnutým deťom a mládeži
 • Organizovanie a vedenie rôznych foriem liečby, vzdelávania, rehabilitácie a starostlivosti o postihnuté deti a mládež
 • Popularizácia tém spojených s postihnutím
 • Charitatívne a dobročinné aktivity
 • Pomoc deťom – obetiam katastrof, živelných pohrôm, ozbrojených konfliktov a vojen doma i v zahraničiu
 • Realizácia integračnej činnosti
 • Angažovanosť v živote spoločnosti, vrátanie rozvíjania citlivosti na spoločenské problémy a nebezpečenstva, predovšetkým alkoholizmus, nikotinizmus, narkomániu, rozvíjanie citlivosti na potreby blížnych

Nadácia realizuje svoje hlavné ciele prostredníctvom:

 • nákupu liekov, invalidných vozíkov a rehabilitačných pomôcok
 • finančného zaistenia rehabilitačných pobytov
 • nákup školného vybavenia a pomôcok pre postihnuté deti z rodín v materiálnej núdzi
 • propagácie vedy, vzdelávania, osvety a výchovy medzi postihnutými deťmi
 • propagácie umeleckej tvorby