eco textil

Stanovy nadácie

Text vrátane zmien v zneniu z dňa 8. decembra 2012:

Stanovy nadácie

Eco Textil pre postihnuté deti od Vás pre Vás

Všeobecná ustanovení

§1.

„Nadácia ECo Textil postihnutým deťom od Vás pre Vás“, ďalej v týchto stanovách iba „Nadácia“, založená Leszkom Wojteczkom na základe notárskej zápisnice z dňa 9. decembra 2011, ktorú vyhotovila notárka Agnieszka Staszek-Zubrzycka v notárskej kancelári v meste Skarżysko-Kamienna na ul. Krasińskiego č. 13 – Repertorium A č. 4655/2011, pôsobí na základe:

 1. týchto Stanov
 2. ustanovení zákona z dňa 6. apríla 1984 o nadáciách (tj, Zb. zák. z 1991 č. 46, pol. 203 vrátaneneskor. zmien)
 3. ustanovení zákona z dňa 24.apríla 2003 o verejne prospešnej a dobrovoľníckej činnosti (Zb. zák. č. 96, pol. 873 vrátaneneskor. zmien).

§2.

 

 1. Nadácia má právnu subjektivitu.
 2. Nadácia je od chvíle zapísania v Zemskom súdnom registri informácie, ako je uvedené v čl. 22 zákona z dňa 24.apríla 2003 o verejne prospešnej a dobrovoľníckej činnosti je verejne prospešná spoločnosť.

§3.

 

Sídlom Nadácie je Skaryżsko-Kamienna.

 

§4.

 

 1. Miestom pôsobnostinadácie je územie Poľskej republiky, pri čom v rozsahu potrebnom pre riadne uskutočňovanie cieľov môže viesť svoju činnosťaj za hranicami Poľskej republiky a spolupracovaťso zahraničnými inštitúciami.
 2. Nadácia je oprávnená zakladať centra, kancelárie, pobočky a zastúpenia v Poľsku aj v zahraničiu.
 3. Nadácia môže používať svoju vlastnú grafickú značku (logo) a svoj názov v odpovedajúcej verzii v cudzích jazykoch.
 4. Nadácia používapečiatky s identifikačnými údajmiNadácie
 5. Doba trvanianadácie nie je určená.
 6. Dozor nad Nadáciou vykonáva Minister zdravotníctva a sociálnejstarostlivosti Poľskej republiky.
 7. Nadácia je oprávnená používaťskrátený názov: „Nadácia Eco Textil“.

 

§5.

 

Nadácie môže ustanoviť odznaky a čestné medaile a udeľovaťich spolu s inými oceneniami a oceneniami fyzickým a právnym osobám, ktoré sa zaslúžili o činnosťNadácie.

 

Ciele a pravidla činnosti Nadácie

 

§6.

 

Ciele Nadáciesú:

 1. všestranná pomoc postihnutýmdeťom a mládeži a ich rodinám, starajúcim sa osobám a odborníkom;
 2. usporiadanie a vedenie rôznych foriem liečby, vzdelávania a rehabilitácie a starostlivosti o postihnuté deti a mládež;
 3. popularizácia tém spojených s postihnutím;
 4. realizácia integračných aktivít;
 5. pomoc pre rodiny ohrozené rôznymi sociálnymi patológiami a prevencia týchto ohrození;
 6. angažovanie v rámci života spoločnosti, vrátane rozvíjania citlivosti na spoločenské problémy a ohrození, predovšetkým alkoholizmus, nikotinizmus, narkomániu, rozvíjanie v spoločnosti citlivosti na potreby iných;
 7. uvádzanie do hospodárskych aktivít, rozvíjanie podnikavosti, vychovávanie ku poctivej práci a rozvíjanie zodpovednosti za jej svedomité vykonávanie;
 8. práce pre mládež ohrozenou núdzou a z patologických rodín;
 9. podpora organizácii, ktorých štatutárne ciele sú: vedecká, vedecko-technická, osvetová, kultúrna, telovýchovná a športová, environmentálna a charitná činnosť, ochrana zdravia a sociálna pomoc a pracovná a spoločenská rehabilitácia invalidov;
 10. iniciácia a podpora nových riešení v rôznych oblastiach života spoločnosti, predovšetkým v oblasti ochrany ľudských a občianskych práv a slobôd, ochrany rodinného života a prevencie nežiaducimspoločenským javom;
 11. rozvíjanie a posilňovanie stanovísk zameraných na aktívnu spoluprácu pri rozvoju občianskejspoločnosti;
 12. pomáhanie zdravotníckym zariadením;
 13. charitatívna a dobročinná činnosť;
 14. pomáhaniedeťom – obetiam katastrof, živelných pohrôm, ozbrojených konfliktov a vojen v tuzemsku a v zahraničiu;
 15. pomáhanie obetiam dopravných nehôd;
 16. podpora ochrany a propagácie zdravia;
 17. podpora vedy, vzdelávania, osvety a výchovy postihnutých detí;
 18. podpora poznávacích a rekreačných aktivít postihnutých deti;
 19. podpora umelecké tvorby postihnutých detí
 20. podpora udržovania národných tradícii, vlastenectva a rozvoj národného, občianskeho a kultúrneho povedomia u postihnutých deti.

 

§7.

 

Nadácia uskutočňuje svoje ciele prostredníctvom:

 1. nákupu liekov, invalidných vozíkov a rehabilitačných pomôcok pre nemocné a postihnuté deti;
 2. sprostredkovaním poskytovania zadarmo liekov, invalidných vozíkov a rehabilitačných pomôcok pre nemocné a postihnuté deti;
 3. nákup zdravotníckych pomôcok pre zdravotné ústavy zamerané na liečbu detí;
 4. nákup školnej výbavy a pomôcok pre postihnuté deti z chudobných rodín;
 5. nákup školného vybavenia a pomôcok a usporiadanie letných pobytovpre deti z území zasiahnutých živelnými pohromami – v prípade výskytu takýchto pohrôm;
 6. nákup liekov, invalidných vozíkov a rehabilitačných pomôcok pre deti, ktoré sa stali obeťami ozbrojených konfliktov a vojen doma aj v zahraničiu;
 7. organizovanie podpory od iných osôb a subjektov aj štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúciipre činnosťNadácie;
 8. rozvíjanie medzinárodných stykov a spolupráce sozahraničnými organizáciami;
 9. zhromažďovanie finančných prostriedkov na realizáciuštatutárnych cieľovNadácie;
 10. spolupráca s inými subjektmi pri realizácii vlastných štatutárnych cieľov;
 11. spolupráca s inštitúciami, organizáciami a spolkami, ktoré majú obdobné ciele pôsobnosti;
 12. poskytovanie podpory obetiam dopravných nehôd;
 13. vedení informačných akcii za účelom zvyšovania bezpečnosti na cestách;
 14. propagácia vedy, vzdelávania, osvety a výchovy medzipostihnutými deťmi;
 15. propagácia udržovania národných tradícii, rozvíjania vlastenectva a národného, občianskeho a kultúrneho povedomia medzi postihnutými deťmi;
 16. propagácie umelecké tvorby postihnutých deti;
 17. nákupu pomôcok potrebnýchpre rozvoj umelecké tvorby deti, vrátanepostihnutých deti;
 18. vzdelávacích a vydavateľské činnosti;
 19. stretnutí, schôdzi, zjazdov, sympózií, konferencii, prednášok, debatných stretnutí, diskusií, kurzov a školení;
 20. zletov, táborov, detskej rekreácie, športových turnajov,podujatí a závodov;
 21. oznamovacích prostriedkov, Internetu, prehliadok pamiatok, krajiny a zaujímavosti doma i v zahraničiu apod.
 22. hospodárskej činnosti, predovšetkým vydavateľskej, a distribúcie katolíckej tlače a publikácii s určením získaných prostriedkov na štatutárne ciele;
 23. spolupráce sosamosprávou, vládnymi a nevládnymi organizáciami v rozsahu určenom v cieľoch Nadácie;
 24. spolupráce s tuzemskými aj zahraničnými organizáciami v rozsahu určenom v cieľoch Nadácie;
 25. Nadácie realizuje štatutárne ciele tiež, prostredníctvom členstva v organizáciách združujúcich nadácie, ktoré majú obdobné alebo súbežné štatutárne ciele.

 

§8.

 

Pre dosiahnutie svojich cieľov môže Nadácia podporovať pôsobnosťiných osôb a inštitúcii, súbežnú s jej cieľmi.

 

Majetok a príjmy Nadácie

 

§9.

 

Na realizáciu cieľov zvolených Nadáciou určuje jej zakladateľ finančnú čiastku 50 000 zl (slovami päťdesiat tisíc zlotých), ktorá bude základným fondom Nadácie.

 

 

§10.

 

Príjmy Nadácie môžu byť predovšetkým z:

 1. darov, podedenia, zápisov;
 2. dotácii, príspevkov a grantov;
 3. zbierok, verejných akcií, tombol a ďalších obdobných spoločenských akciiusporiadaných Nadáciou v súladu s platnou legislatívou;
 4. majetku Nadácie;
 5. vykonávania hospodárskej činnosti;
 6. kladných bankových úrokov zozhromaždeného kapitálu;
 7. finančných operácii;
 8. dividend a zisku z vlastníctva akcií a podielov;
 9. iných povolených platnými predpisy zdrojov.

 

§11.

 

 1. Pokiaľ by bola Nadácie určená dedičom, Vedenienadácie predkladávyhlásenie o prijme dedičstvazo všetkými spojenými náležitosťami , pokiaľ toto bude považovať za výhodné pre Nadáciu.
 2. Príjmy, ktoré sú z dotácii, darov, dedičstva a zápisov,je možné použiťna realizáciu všetkých cieľov nadácie, pokiaľ poskytovateľ neurči inak.
 3. V prípade, že je nadácia určená dedičom, predkladá Vedeniunadácievyhlásenieo prijatiu dedičstva zo všetkými spojenými náležitosťami, iba vtedy, keď je v chvíli predkladania takého prehlásenia zrejmé, že aktíva významne prevyšujú dlžoby spojené s dedičstvom.

 

§12.

 

 1. Pre dosiahnutie svojich cieľov môže Nadácievykonávať hospodárskou činnosť- samostatnealebo v spolupráci s inými subjektmi doma aj v zahraničiu v súladu s platnými predpismi.
 2. Hospodárska činnosť môže byť vykonávaná vydelenými závodmi.
 3. Hospodárska činnosťNadácie je tesne spojená s cieľmi jej založenia.
 4. Príjmy získané z hospodárskej činnosti Nadácieje možné určiť výhradne na jej štatutárne ciele v oblasti realizácie verejnoprospešnej činnosti.

 

Verejnoprospešná činnosťNadácie

 

§13.

 

 1. Nadáciavykonáva spoločenský užitočnú činnosť v oblasti verejných úkolov určených v zákone o verejnoprospešnej činnosti a o dobrovoľníkoch pre celúspoločnosť ako verejnoprospešnú činnosť. Tato činnosť je výhradneštatutárnou činnosťouNadácie.
 2. Štatutárna činnosťNadácie je vykonávaná ako činnosť neplatená v zmysle ustanovení zákona o verejnoprospešné činnosti a o dobrovoľníkoch.

 

§14.

 

 1. Nadácia nemôže poskytovať pôžičky ani použiťna zaistenie záväzkov majetok nadácie vo vzťahu ku členom orgánovNadáciealebo zamestnancom Nadácie a osobám, ktoré súsozamestnancami v manželskomalebo príbuzenskom zväzku, do druhého stupňa príbuzenstva, alebosú s nimi prepojené na základe prisvojeniaalebo pestúnskej a inejstarostlivosti a opatrovníctva, ďalejiba osoby blízke.
 2. Nadácia nemôže predávať svoj majetok členom orgánovNadáciealebo zamestnancom a osobám im blízkym podľainých pravidiel ako je toto vykonávané vo vzťahu ku tretím osobám, predovšetkým pokiaľ toto predávanie je bezplatné alebo za preferenčných podmienok.
 3. Nadácia nemôže využívať svoj majetok pre členov orgánovNadáciealebo zamestnancov a osoby im blízke podľainých pravidiel ako je toto vykonávané vo vzťahu ku tretím osobám, ledaže toto využitie vyplýva bezprostredne zoštatutárnych cieľov Nadácie.
 4. Nadácia nemôže uskutočňovať nákup tovaru alebo služieb za zvláštnych podmienok od subjektov, v ktorých sa angažujú členovia orgánovnadáciealebo zamestnanci nadácie a osoby im blízke.

 

Orgány Nadácie

Vedení Nadácie

 

§15.

 

 1. Vedení Nadácie to je:

a) Rada nadácie;

b) Výbor nadácie

 1. Členovia Rady nadácienedostávajú odmeny z titulu svojej účasti v činnosti tohto orgánu s výnimkou hradenia doložených nákladov spojených s účasťou v činnosti tohto orgánu, vrátane cestovného.

 

Rada nadácie

 

§16.

 

 1. Rada nadácie je ustanovujúci, posudzujúci a kontrolný orgán Nadácie.
 2. Rada nadáciesa skladá z 2 až 10 členov, vrátane predsedu Rady.
 3. (vyčiarknutý)
 4. Členy prvej Rady stanoví zakladateľNadácie.
 5. Ďalších členov Rady na miesta osôb, ktoré prestali vykonávať tuto funkciualebo pri rozšírení Rady stanoví svojim uznesením Rada.
 6. V zvlášť opodstatnených prípadoch môže byť člen Rady zbavený členstva v Rade na základe jednohlasne prijatého uznesenia ostatných členov Rady nadácie.
 7. Členstvo v Radenadácie končí v prípade predloženia písomnej rezignácie a v prípade smrti člena rady.
 8. Nedá sa spojovať členstvo v Radenadácie s plnením funkcii vo Výboru nadácie.
 9. V prípade menovania člena Rady nadácie s jeho súhlasom do Výboru nadácie, členstvo v Rade tejto osoby je pozastavené príslušne na dobu plnenia funkcie.

 

§17.

 

 1. Rada volí zo svojich členov predsedu Rady.
 2. Predseda Rady riadi jej prácu, zastupuje Radu navonok, zvoláva schôdze Rady a predsedá im.

 

§18.

 

 1. Rada sa schádza minimálneraz za rok.
 2. Radu zvoláva jej predseda z vlastnej iniciatívy alebo na písomnýnávrh Výboru alebo zakladateľaNadácie.
 3. Rada prijíma svoje rozhodnutia v uzneseniach, obyčajnou väčšinou hlasov, v prípade rovného počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

§19.

 

Úkolmi Rady je predovšetkým:

 1. určovanie počtu členov Rady nadácie;
 2. vymenovanie a odvolávanie členov Výboru nadácie, vrátane predsedu Výboru nadácie, určovanie počtu členov Výboru nadácie a určovanie pravidiel ich odmeňovania;
 3. hodnotenie práce Výboru, schvaľovanie ročných správ alebo účtovnej rozvahy a udeľovanie členom Výboru absolutória;
 4. kontrolovanie priebežnej činnosti Výboru Nadácie;
 5. určovanie hlavných smerov činnosti Nadácie;
 6. dozor nad činnosti Nadácie;
 7. vystupovanie s návrhmi tykajúcimi sa činnosti Nadácie;
 8. posudzovanie viacročných a ročných programov činnosti Nadácie;
 9. posudzovanie vecí, ktoré jej predloží Výbor;
 10. prijímanie na návrh Výboru nadácie uznesenia vo veci spojenia s inou nadáciou a zmien v Stanovách nadácie.

 

Výbor nadácie

 

§20.

 

 1. Výbor nadáciesa skladá z maximálneôsmich Členov, vrátane predsedu Výboru, menovaných Radou nadácie na trojročné obdobie.
 2. Funkciu člena Výboru je možné plniť viac ako jedno obdobie.
 3. Rada nadácie menuje predsedu Výboru.

 

§21.

 

Schôdzu Výboru zvolávaPredseda Výboru z vlastní iniciatívy, na základe písomnej žiadosti každého z členov Výboru alebo každého z členov Rady, minimálne však raz v roku.

 

§22.

 

Výbor nadácie:

 1. zastupuje Nadáciu navonok,
 2. riadi činnosťNadácie a spravuje jej majetok,
 3. prijíma dary, príspevky, dotácie, dedičstvo a zápisy,
 4. spracováva a uskutočňuje ročné a viacročné programy činnosti Nadácie,
 5. určuje výšku stavu zamestnancov, pravidla odmeňovania a prostriedky na odmeny pre zamestnancov Kancelárie nadácie,
 6. určuje organizačnúštruktúru Nadácie,
 7. určuje výšku stavu zamestnancov, pravidla odmeňovania a výšku odmien a ďalších benefitovpre zamestnancovNadácie a pre osoby spolupracujúce s nadáciou na základe občianskoprávnych zmlúv,
 8. schvaľuje vnútorné rady a dokumenty Nadácie,
 9. uskutočňuje uznesenia Rady Nadácie,
 10. povoláva poradné grémia, trvaléalebo jednorazové, v súvislosti s realizáciou jednotlivých programov,
 11. prijíma rozhodnutia v ďalších záležitostiach, ktoré niesú v stanovách vyhradenépre Radu nadácie.

 

§23.

 

Výbor nadácie prijíma uznesenia obyčajnou väčšinou hlasov. Pri rovnováhe hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Výboru nadácie.

 

§24.

 

Vyhlásenie vôle menom Nadácie predkladá predseda Výboru nadácie.

 

Finanční hospodárenienadácie

 

§25.

 

Nadácia vedie finančné hospodárenie a účtovnú evidenciu v súladu s platnými predpismi.

 

Zmena stanov

 

§26.

 

 1. Zmena stanov sa nemôže týkať zásadnej zmeny cieľaNadácie.
 2. Rozhodnutie o zmene všetkých ustanovení stanov Nadácie a zmene cieľaNadácie prijíma Rada nadácie svojim uznesením minimálne 2/3 hlasov za prítomnosti minimálne 2/3 celkového počtu členov Rady. Pre platnosť tohto rozhodnutia je potrebný písomný súhlas Zakladateľa.

 

Záverečné ustanovenia

 

§27.

 

 1. Pre účinnú realizáciu svojich cieľovsa môže Nadácie spojiť s inou nadáciou.
 2. Ku spojeniu nemôže dôjsť, pokiaľsa by v jeho dôsledku mohol zásadne zmeniť cieľNadácie.
 3. Rozhodnutie o spojeniu prijíma Rada nadácie.

 

§28.

 1. Nadácia bude zlikvidovaná v prípade dosiahnutia cieľov, pre ktoré bola založená, alebo v prípade vyčerpania finančných prostriedkov a majetku.
 2. Rozhodnutie o predmetu likvidácie nadácie prijíma Výbor uznesením prijatým väčšinou 2/3 hlasov pri prítomnosti minimálne 2/3 z celkového počtu členov Rady nadácie.
 3. LikvidáciuNadácievykonáva likvidačný správca určený Radou nadácie.
 4. Podrobné určeniezložiek majetku, ktorý zvýšil po likvidácii Nadácie, určuje Výbor.

 

§29.

 

Stanovy začínajú platiť od dňa registrácie Nadácie v Zemskom súdnom registre.

 

Stanovy boli prijate dňa 10. decembra 2011.

 

Podpísané:

 

(nečitateľný podpis)                      (nečitateľný podpis)                      (nečitateľný podpis)