eco textil

Cele Fundacji

Główne cele statutowe fundacji to:

 • wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 • popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością
 • działalność charytatywna i dobroczynna
 • pomoc dzieci – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • prowadzenie działalności integracyjnej
 • angażowanie w życie społeczne, w tym w tym kształtowanie wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne w szczególności alkoholizm, nikotynizm, narkomanię, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich

Fundacja realizuje swoje główne cele poprzez:

 • zakup lekarstw ,wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego
 • finansowanie turnusów rehabilitacyjnych
 • zakup pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin
 • promocje nauki, edukacji, oświaty i wychowania wśród dzieci niepełnosprawnych
 • promocję twórczości artystycznej